BudgetPhone

Privacy-beleid

FOR ENGLISH, PLEASE SEE BELOW

Dit is het privacy-beleid van Budget Phone Company B.V. (hierna te noemen budgetphone of “wij” of “ons”) ingeschreven bij de kamer van koophandel in Zoeterwoude onder nummer 28057599 met kantoor aan het Stationsplein 45 in Rotterdam in Nederland.

Budgetphone is data-verantwoordelijk volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) die in werking treedt per 25 mei 2018. Contactpersoon inzake databescherming bij budgetphone is Line Kofoed, te bereiken op administrator@budgetphone.nl.  

We kunnen dit beleid aanpassen en zullen wijzigingen telkens in een nieuwsbrief en/of het cookie-balkje meedelen.

We leggen in dit privacy-beleid het volgende uit:

- voor wie dit privacybeleid geldt

- welke gegevens we hier bedoelen

- waarom we jouw gegevens verzamelen

- hoe we jouw toestemming vragen

- hoe we jouw gegevens opslaan

- hoe je jouw gegevens kan inzien

- hoe je jouw gegevens kan aanpassen

- hoe je jouw gegevens bij ons kan verwijderen

- hoe je jouw gegevens kan meenemen

 

Voor wie dit privacybeleid geldt

Dit privacybeleid geldt voor iedereen die via internet, per e-mail, post of telefoon contact legt met budgetphone.

 

Welke gegevens bedoelen we hier

We hebben het hier over je “persoonlijke gegevens” zoals de AVG bedoelt: gegevens die tot jouw persoon behoren en die naar jou als privé-persoon te herleiden zijn. Dat zijn gegevens zoals je geslacht, naam, geboortedatum, telefoonnummers, IBAN, ip-adres.

In geval van medewerkers of sollicitanten verzamelen we ook gegevens zoals BSN-nummer, opleiding, rijbewijs, nationaliteit.

 

Waarom we je gegevens verzamelen

Budget Phone Company is een telecombedrijf. We slaan uitsluitend gegevens op en delen deze eventueel met anderen om telefoniediensten te kunnen leveren conform onze Algemene Voorwaarden.

Dit geldt voor alle activiteiten die daarmee verbonden zijn zoals:

- Technische diensten: het ontwikkelen, leveren en beveiligen van diensten

- Verkoopdiensten: het promoten en verkopen van diensten

- Financiële diensten: het factureren en incasseren van diensten

- Communicatie: e-mail, nieuwsbrieven support-tickets, telefonische helpdesk of chat waarmee we informeren over onze diensten, je vragen beantwoorden of helpen problemen op te lossen

Activiteiten vanwege wettelijke verplichtingen

 

Hoe we jouw toestemming vragen

- Bezoekers op www.budgetphone.nl vragen we om ons cookiebeleid te accepteren.

- Klanten die zich registreren op www.budgetphone.nl, vragen we bij de registratie om de Algemene Voorwaarden van Budget Phone Company te accepteren, waarvan dit privacy-beleid onderdeel is.

- Sollicitanten en medewerkers leveren zelf gegevens conform een schriftelijke afspraak of contract

 

Hoe we jouw gegevens opslaan

Voor de gegevens die we ontvangen van jou of die ontstaan tijdens je gebruik van onze diensten hebben we een beleid van privacy by design en privacy by default conform de AVG.

In die gevallen waar we derden nodig hebben om de diensten te kunnen leveren, hebben we een overeenkomst met de verwerkers.

Hoe je jouw gegevens kan inzien

Jij hebt zelf toegang tot alle gegevens, die we van jou bewaren. Op https://portal.budgetphone.nl vind je achter een beveiligde ingang alle persoonlijke en andere soorten gegevens zoals

- naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum IBAN-nummer en tenaamstelling rekeninghouder

- je facturen, betaalstatus en belgegevens

- je bellimiet en prepaid beltegoed

- de naam en het ip-adres van je online apparatuur

 

Hoe je jouw gegevens kan aanpassen

Op de portal kan je zelf bepaalde persoonlijke informatie wijzigen zoals adres, e-mailadres, bankrekeningnummer. Om de tenaamstelling van het abonnement en de tenaamstelling van het bankrekeningnummer te wijzigen hebben we soms verificatie nodig dus hiervoor moet je ons een email sturen naar info@budgetphone.nl.

 

Hoe je jouw gegevens kan verwijderen

Als je geen klant wilt worden en je hebt je aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan kan je in de nieuwsbrief je afmelden voor volgende nieuwsbrieven.

Als je geen klant meer wilt zijn, kan je eenvoudig opzeggen door een email te sturen vanaf het bij ons bekende email-adres met daarin je op te zeggen telefoonnummer en de opzegdatum.

Als je geen klant meer bent, bewaren we je gegevens zolang de wet voorschrijft. We bewaren alle financiële gegevens 7 jaar en alle bel-gegevens 3 maanden

 

Hoe je jouw gegevens kan meenemen

Je kan je telefoonnummers meenemen (porteren) naar een andere aanbieder.

 

PRIVACY POLICY - ENGLISH VERSION

This is the privacy-policy of Budget Phone Company B.V. (referred to as "we" or "us" in this text) registered at the Chamber of Commerce as established at Zoeterwoude with number 28057599 with offices at Stationsplein 45 in Rotterdam in Nederland.

Budgetphone is "data-verantwoordelijk" according to the Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in forcefrom  25 mei 2018. Contactperson with regards to data protection at budgetphone is Line Kofoed, to be reached at administrator@budgetphone.nl.  

We may change this policy and will always communicate such changes in a news letter and/or the cookie message of the website.

In this policy we explain the following:

- to whom this policy applies

- which data do we mean

- why we collect your data

- how we ask for your permission

- how we store your data

- how you can check your data

- how you can change your data

- how you can your delete your data

- how you can take your data with you

 

To whom this policy applies

This privacy policy applies to anyone who contacts budgetphone, be it via the internet, by email, mail or phone.

 

Which data do we mean

Here, we mean your “personal data” as referred to by the AVG: data belonging to your person and that can point to you as a private person. This may mean your gender, name, date of birth, phone numbers, IBAN, IP address.

In case of a job application, we also collect data such as your BSN-number, your education, driving licence and nationality.

 

Why we collect your data

Budget Phone Company is telecommunications company. We only store data en possibly share them with others to be able to provide you with telecommunications services in accordance with our General Conditions.

This applies to all activities related to our services such as:

- Technical services: developing, providing and safeguarding our services

- Sales related activities: promoting and selling our services

- Financial services: invoicing and direct debit

- Communicatons: e-mail, news letters, support-tickets, support by phone or chat, all to inform you about our services, answer your questions or help solve your problems

- Activities because of legal obligations

 

How we ask for your permission

- We invite visitors of www.budgetphone.nl to accept our cookie policy.

- We invite customers registering at www.budgetphone.nl, to accept our General Conditions, of which this privacy policy is a part.

- Job applicants and coworkers provide data according to their contract or written agreement.

 

How we store data

We have a policy of privacy by design and privacy by default conform to the AVG, which applies to data we receive from you or that are generated because of your use of our services.

Whenever third parties are involved in the provision of our services, we have written agreements regarding the processing of data.

 

How you can check your data

You have access to all of your data. https://portal.budgetphone.nl offers secure access to all your personal data such as:

- name, addres, e-mail, phone number(s), date of birth, bank account, bank account holder

- your invoices, payment status, call records

- your credit limit

- name and IP of your online equipment

 

How to adapt your personal data

Our portal enables you to alter certain personal information, such as address, email and bank account. To change the name of the account holder we may need additional verification, which is why we ask you to send a mail to info@budgetphone.nl.

 

How to delete your data

If you do not want to become a customer after you registered for our news letter, you can always unregister in a next news letter.

If you want to discontinue your subscription, you can simply send an email from an email address registered with us and state the phone number and the date you want to discontinue your subscription.

Als je geen klant meer wilt zijn, kan je eenvoudig opzeggen door een email te sturen vanaf het bij ons bekende email-adres met daarin je op te zeggen telefoonnummer en de opzegdatum.

Als je geen klant meer bent, bewaren we je gegevens zolang de wet voorschrijft. We bewaren alle financiële gegevens 7 jaar en alle bel-gegevens 3 maanden

After your subscription has been terminated, we will store your data as long as prescribed by law. This means 7 years for financial data, and 3 months for call records.

 

How to take your data with you.

You can port your phone numbers to another service provider.