BudgetPhone

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - BUDGET PHONE COMPANY DIENSTEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

1.1 "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden;

1.2 "Apparatuur": de benodigde apparatuur voor het verkrijgen van toegang tot of het gebruiken van de Diensten;

1.3 "Bellimiet": het maximum bedrag ten belope waarvan gebruik kan worden gemaakt van een Dienst tegen de daaraan verbonden Tarieven;

1.4 "Beltegoed": het vooruitbetaalde en nog onverbruikte bedrag ten belope waarvan gebruik kan worden gemaakt van een Dienst tegen de daaraan verbonden Tarieven;

1.5 "Betaalnummer": een netwerkaansluitpunt voor verbinding waarmee een toeslag verschuldigd is (in Nederland bijvoorbeeld alle 0900-nummers);

1.6 "Budget Phone Company" of afgekort "BPC": Budget Phone Company B.V., statutair gevestigd te Zoeterwoude en kantoorhoudende op Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 28057599, met BTW nummer NL801265411.B01, telefoonnummer +31103115000, email info at budgetphone.nl;

1.7 "BPC Privacy Verklaring": de verklaring van Budget Phone Company inzake het door haar gevoerde beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, welke te raadplegen is op de BPC Website;

1.8 "BPC Website": de door Budget Phone Company geëxploiteerde website met het http-adres www.budgetphone.nl;

1.9 "Dienst" of "Diensten": de dienst(en), in het bijzonder de telecommunicatiedienst(en), die Budget Phone Company van tijd tot tijd aanbiedt;

1.10 "Dienstenaanbieder": elke netwerk- of dienstenaanbieder die Budget Phone Company geboden acht, waarmee Budget Phone Company zal samenwerken om de Diensten te leveren;

1.11 "Gebruiker": degene die een Dienst afneemt of gebruikt, ongeacht of hij of zij Klant is;

1.12 "Geschillencommissie": de Geschillencommissie Telecommunicatie van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

1.13 "Klant": de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Budget Phone Company een aanbod heeft gedaan of degene die zich bij Budget Phone Company heeft aangemeld voor het sluiten van een Overeenkomst, dan wel met wie Budget Phone Company een Overeenkomst heeft gesloten;

1.14 "Overeenkomst": de overeenkomst tussen Budget Phone Company en de Klant tot levering van een of meer Diensten;

1.15 "Persoonlijke Informatie": de persoonsgegevens van Klanten en Gebruikers die Budget Phone Company kan verwerken krachtens deze Algemene Voorwaarden en de BPC Privacy Verklaring;

1.16 "Tarieven": de voor de Klant geldende tarieven voor het gebruik van de Diensten, welke Tarieven van tijd tot tijd wijzigen en op de BPC Website te raadplegen zijn;

1.17 "Vervaldatum": de datum die vermeld staat op een door Budget Phone Company aan een Klant verstuurde factuur en waarop uiterlijk de factuur betaald moet zijn.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle aanbiedingen door Budget Phone Company en op alle aanmeldingen door de Klant voor de levering van Diensten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Tarieven van toepassing. Op afwijkende of aanvullende bepalingen kan de Klant slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Budget Phone Company zijn aanvaard.

2.2 Voor zover redelijkerwijs mogelijk, zal Budget Phone Company de Algemene Voorwaarden bij iedere aanbieding ter hand stellen dan wel raadpleegbaar stellen. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de BPC Website. Op verzoek van de Klant zal Budget Phone Company de Klant een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden toesturen.

2.3 De toepasselijkheid op de Diensten van enige door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Iedere eventueel nietige of vernietigde bepaling kan door Budget Phone Company terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

2.5 Budget Phone Company kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en met onmiddellijke ingang wijzigen door de Klant daarvan in kennis te stellen. De Klant gaat ermee akkoord, dat indien de Klant na ontvangst van deze kennisgeving besluit gebruik te maken van de Diensten respectievelijk dat gebruik te continueren, hij aan deze Algemene Voorwaarden is gebonden zoals zij zijn of worden gewijzigd. De voormelde kennisgeving kan de Klant worden verstrekt met de factuur, per post of per e-mail.

2.6 De Algemene Bepalingen opgenomen in afdeling A van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten. De Bijzondere Bepalingen opgenomen in afdeling B van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Dienst waarop die Bijzondere Bepalingen betrekking hebben. In het geval van strijdigheid tussen een Algemene Bepaling en een toepasselijke Bijzondere Bepaling zal de Bijzondere Bepaling prevaleren.

3. De totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Klant kan zich schriftelijk of op elektronische wijze aanmelden bij Budget Phone Company voor de Diensten.

3.2 Het staat Budget Phone Company vrij om zonder opgaaf van reden een aanmelding van een Klant te weigeren en derhalve geen Overeenkomst met die desbetreffende Klant aan te gaan.

3.3 De Klant zijnde een natuurlijke persoon verklaart ten minste 18 jaar oud te zijn en een vaste verblijfplaats in Nederland te hebben. De Klant zijnde een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die verklaart dat hij over voldoende vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt om de Overeenkomst aan te gaan, alsmede dat de rechtspersoon in Nederland gevestigd is.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Budget Phone Company van de aanmelding van de Klant voor de Diensten, welke aanvaarding wordt bevestigd door Budget Phone Company aan de Klant door verzending van een debiteurnummer.

4. De Diensten

4.1 Om de Diensten te leveren, kan Budget Phone Company gebruik maken van een Dienstenaanbieder. Met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de BPC Privacy Verklaring ten aanzien van Persoonlijke Informatie, machtigt de Klant Budget Phone Company tot het aan een Dienstenaanbieder verstrekken van alle gegevens, kennisgevingen, aanstellingen en andere volmachten die Budget Phone Company noodzakelijk acht om de Diensten te leveren.

4.2 Budget Phone Company garandeert niet dat de Diensten continu of zonder storingen beschikbaar zullen zijn. Budget Phone Company zal zich naar redelijkheid inspannen de door de Gebruiker aan Budget Phone Company schriftelijk of telefonisch gemelde storingen in de Diensten en andere klachten binnen een redelijke termijn te onderzoeken en mogelijkerwijs te verhelpen en de Klant daarvan schriftelijk, telefonisch of op elektronische wijze op de hoogte te stellen.

4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruiken van deugdelijke en geschikte Apparatuur voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van de Diensten. Budget Phone Company is niet verantwoordelijk voor het verschaffen of onderhouden van, of het oplossen van storingen in, de Apparatuur van de Gebruiker.

4.4 Budget Phone Company kan, zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld, de levering van de Diensten beëindigen, wijzigen, onderbreken, opschorten of beperken en/of de Overeenkomst ontbinden:
(a) ter waarborging van de veiligheid of integriteit van het netwerk van Budget Phone Company of van een Dienstenaanbieder gedurende een noodsituatie;
(b) indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden voldoet of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, dan wel redelijkerwijs door Budget Phone Company kan worden aangenomen dat de Klant zal tekortschieten;
(c) indien gedurende twaalf (12) achtereenvolgende maanden geen gebruik is gemaakt van de overeengekomen Dienst;
(d) indien Budget Phone Company de Klant niet, na zich daartoe in redelijkheid te hebben ingespannen, op het door de Klant opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken.

4.5 Budget Phone Company zal zich naar redelijkheid inspannen de Klant voorafgaand, met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk, telefonisch of langs elektronische wijze in kennis te stellen van de beëindiging, wijziging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van de Diensten ingevolge het bepaalde in artikel 4.4.

5. Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Diensten

5.1 De Klant zal Budget Phone Company voor het gebruik van de Diensten de kosten betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

5.2 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle toegang tot, gebruik van, en kosten voor gebruik van de Diensten via de door de Klant aan Budget Phone Company berichte aansluiting(en) of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant. Het voorgaande geldt eveneens voor enig gebruik van de Diensten door onbevoegde Gebruikers via de aansluiting(en) van de Klant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant, tot het moment dat dit onbevoegd gebruik aan Budget Phone Company is gemeld en door Budget Phone Company de toegang tot de Diensten via de aansluiting(en) van de Klant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant is geblokkeerd.

5.3 Gebruikers zullen de Diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, en in overeenstemming met door Budget Phone Company gegeven redelijke aanwijzingen of instructies. Gebruikers zullen de Diensten niet doorverkopen of anderszins op commerciële grondslag aan derden ter beschikking stellen. Gebruikers zullen de Diensten voorts slechts gebruiken in overeenstemming met het toepasselijk recht en de wetten, codes, standaarden, regels, richtlijnen, bevelen en eisen uitgevaardigd door enige daartoe bevoegde autoriteit. Gebruikers zullen elk onrechtmatig gebruik van de Diensten of gebruik in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst op eerste vordering van Budget Phone Company of enige bevoegde autoriteit staken en gestaakt houden.

5.4 De Klant is steeds volledig aansprakelijk voor enige tekortkoming in de naleving van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden door iedere Gebruiker, ongeacht of de Gebruiker ook rechtstreeks kan worden aangesproken door Budget Phone Company.

5.5 Het is de Klant niet toegestaan met behulp van (kaartnummers en/of pincodes met betrekking tot) de Diensten verbinding(en) te leggen met Betaalnummers. Indien deze bepaling niet wordt nageleefd, zal Budget Phone Company daarvoor een eenheidstarief van € 5 per minuut in rekening brengen. Aldus verschuldigde bedragen zullen in mindering worden gebracht op Beltegoeden of, zo dit onmogelijk mocht blijken, op de Klant of de (andere) Gebruiker(s) verhaald worden.

6. Tarieven, kosten en betaling

6.1 Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt de Klant door Budget Phone Company in maandelijkse termijnen achteraf gefactureerd voor het gebruik van de Diensten. Budget Phone Company kan de frequentie van facturering te allen tijde wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

6.2 De facturen worden door Budget Phone Company vastgesteld overeenkomstig de Tarieven die gelden op het moment dat van de onderscheiden Diensten gebruik is gemaakt. Budget Phone Company kan de aan het Abonnement verbonden Tarieven te allen tijde wijzigen. De Tarieven worden door Budget Phone Company bekend gemaakt op de BPC Website en zijn bij Budget Phone Company op te vragen. Alle Tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

6.3 De facturen zullen in beginsel door de Klant door middel van automatische incasso worden voldaan. Op verzoek van de Klant kan Budget Phone Company in bijzondere gevallen besluiten dat de Klant gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen.

6.4 De Klant machtigt Budget Phone Company om tegen de Vervaldatum het factuurbedrag af te schrijven van een bank- of girorekening die de Klant aanhoudt bij een erkende financiële instelling. De Klant verplicht zich een dergelijke bank- of girorekening aan te houden welke geschikt is voor automatische afschrijvingen en op die desbetreffende bank- of girorekening voldoende saldi aan te houden voor de automatische afschrijvingen. De in dit artikellid genoemde bepalingen omtrent machtiging zijn niet van toepassing indien de Klant op grond van artikel 6.3 gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen.

6.5 Indien de Klant gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen dan is hij gehouden de factuur uiterlijk op de Vervaldatum aan Budget Phone Company te betalen op een door Budget Phone Company aan te wijzen bank- of girorekening.

6.6 Indien een factuur naar het oordeel van de Klant onjuist of onvolledig is, dan is de Klant bevoegd Budget Phone Company daarvan binnen dertig dagen na de factuurdatum schriftelijk in kennis stellen, met specificatie van de bedragen die naar de mening van de Klant onjuist zijn.

6.7 De Klant is, in het geval van gemotiveerde schriftelijke betwisting van de factuur, bevoegd het reeds overeenkomsitg artikel 6.4 overgemaakte bedrag te storneren, dan wel de betaling van de factuur op te schorten. Budget Phone Company blijft echter te allen tijde gemachtigd het onbetwiste deel van een factuur overeenkomstig artikel 6.4 (alsnog) over te boeken van de door de Klant gehouden bank- of girorekening, zulks indien van toepassing.

6.8 Na gemotiveerde schriftelijke betwisting van de factuur door de Klant, zal de hoogte van de factuur worden heroverwogen en definitief worden vastgesteld door Budget Phone Company. Zo nodig verzendt Budget Phone Company alsdan een nieuwe factuur met een nieuwe Vervaldatum.

6.9 Indien de Klant niet heeft betaald uiterlijk op de (nieuwe) Vervaldatum, dan is de Klant vanaf de Vervaldatum automatisch en zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Ingeval van dergelijk verzuim, behoudt Budget Phone Company zich het recht voor de Klant een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening te brengen. Voorts is, ingeval van een dergelijk verzuim, Budget Phone Company gerechtigd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met ofwel (i) een rentepercentage van 1% per maand ofwel (ii) de wettelijke rente, indien deze hoger is dan voornoemd percentage van 1% per maand, een en ander voor iedere dag dat de Klant in gebreke blijft te betalen.

6.10 Indien ter verkrijging van voldoening van een door de Klant verschuldigd bedrag een incassoprocedure of gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, dan is Budget Phone Company gerechtigd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met ofwel (i) 15% incassokosten over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00, ofwel (ii) de werkelijke kosten van incasso indien deze hoger zijn dan voornoemd percentage van 15% of € 100,00.

6.11 Behoudens tegenbewijs, geldt de administratie van Budget Phone Company als doorslaggevend bewijs voor het gebruik van de Diensten en de door de Klant verschuldigde bedragen.

6.12 Budget Phone Company kan besluiten een percentage (door BPC vast te stellen) van de door haar van de Klant ontvangen factuurbetalingen aan derden, zoals instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, af te dragen. Budget Phone Company kan met het oog hierop de Klant vragen aan haar aan te geven welke instelling of organisatie zijn voorkeur heeft. Budget Phone Company zal naar redelijkheid trachten rekening te houden met de voorkeur van de Klant, maar is daar op generlei wijze aan gebonden.

6.13 De Klant noch de derde kan aan artikel 6.12 rechten ontlenen, de Klant in het bijzonder niet het recht om aan enig ander dan aan Budget Phone Company bevrijdend te betalen hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is. Budget Phone Company blijft, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend rechthebbende van de door de Klant overgemaakte gelden.

7 Bellimiet en verrekening

7.1 Budget Phone Company kan naar eigen inzicht en op elk tijdstip een Bellimiet op de rekening van de Klant toepassen en/of een tussentijdse betaling eisen.

7.2 Indien de Klant meent meer gebruik van de Diensten te zullen maken dan zijn door Budget Phone Company vastgestelde Bellimiet toestaat, kan de Klant Budget Phone Company verzoeken een ruimere Bellimiet vast te stellen. Bij eventuele afwijzing van zo'n verzoek is Budget Phone Company niet gehouden de afwijzing te motiveren.

7.3 Budget Phone Company kan te allen tijde haar vorderingen op de Klant of, ingeval van diens aansprakelijkheid, de Gebruiker verrekenen met vorderingen van de Klant of Gebruiker op Budget Phone Company.

7.4 De Klant is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Budget Phone Company tot enigerlei vorm van verrekening van haar schulden aan Budget Phone Company over te gaan.

8 Persoonlijke Informatie

8.1 Budget Phone Company hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de Klant, redenen waarom zij een eigen privacy beleid uitvoert, zoals uiteengezet in de BPC Privacy Verklaring.

8.2 Onverminderd het gestelde in de BPC Privacy Verklaring, kan Budget Phone Company in ieder geval Persoonlijke Informatie verwerken, welke bestaat uit:
(a) naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, rijbewijsnummer, paspoortnummer, en het nummer van enig ander legitimatiebewijs;
(b) details en status van alle rekeningen bij Budget Phone Company of bij de aan Budget Phone Company gelieerde rechtspersonen;
(c) gegevens aangaande het kredietverleden, inclusief gegevens betreffende de kredietwaardigheid, Bellimieten en Beltegoeden;
(d) gegevens betreffende de kredietwaardigheid of de kredietcapaciteit; en
(e) verkeersgegevens betreffende het gebruik van de Diensten, inclusief de telefoonnummers waarnaar gebeld is en de daarmee samenhangende persoonlijke gegevens.

8.3 De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de gegevens die hij verstrekt bij zijn aanmelding voor de Diensten en zal Budget Phone Company steeds onmiddellijk in kennis stellen van latere wijzigingen in zijn aanmeldingsgegevens.

8.4 Indien Budget Phone Company het vermoeden heeft dat door de Klant opgegeven gegevens niet of niet langer (geheel of ten dele) correct zijn, kan Budget Phone Company met onmiddellijke ingang de levering van de Dienst opschorten of beëindigen.

8.5 De Klant verstrekt op het eerste verzoek van Budget Phone Company (meer of aanvullende) correcte en volledige informatie en/of bewijsstukken ter zake steeds wanneer Budget Phone Company zulks nodig acht. Het niet nakomen van deze bepaling vormt een schending van deze Algemene Voorwaarden, op grond waarvan Budget Phone Company, zonder nadere ingebrekestelling, de levering van de Dienst kan opschorten en de Overeenkomst ontbinden.

8.6 De Klant kan zijn Persoonlijke Informatie die door Budget Phone Company wordt verwerkt inzien via de BPC Website en, zo nodig, corrigeren of wijzigen volgens de instructies op de BPC Website.

8.7 Onverminderd het gestelde in de BPC Privacy Verklaring, gaat de Klant er in ieder geval mee akkoord en machtigt Budget Phone Company en de aan Budget Phone Company gelieerde rechtspersonen om Persoonlijke Informatie te gebruiken en uit te wisselen met vertegenwoordigers van Budget Phone Company, kredietregistratie-instanties, kredietverstrekkers, erkende financiële instellingen, incassobureaus en advocaten, Dienstenaanbieders, en de zakelijke referenties of werkgever(s) van de Klant, een en ander met inachtneming van de BPC Privacy Verklaring en de toepasselijke privacywetgeving, ten behoeve van de volgende doeleinden:
(a) uitvoering van de Diensten ten aanzien van Gebruikers;
(b) het toepassen van het kredietbeleid van Budget Phone Company op de aanmelding van de Klant voor de Diensten en op het gebruik van de Diensten door de Klant;
(c) voor het lopend kredietbeheer van de rekening(en) van de Klant bij Budget Phone Company of aan Budget Phone Company gelieerde rechtspersonen, inclusief het innen van achterstallige betalingen;
(d) het lopend onderhoud van kredietgegevens die op de Klant betrekking hebben;
(e) ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten en diensten van Budget Phone Company; en
(f) het onderzoeken en tegengaan van (mogelijke) fraude, misbruik of gebruik in strijd met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van de Diensten.

8.8 Persoonlijke Informatie wordt door Budget Phone Company bewaard zo lang als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet zulks toestaan.

8.9 Overdracht van de Persoonlijke Informatie en bloc kan plaatsvinden ingeval van een een activa-overdracht aan een derde, zoals een dochtervennootschap van Budget Phone Company of een derde koper. In zo'n geval zullen de Klanten daarover van tevoren worden verwittigd.

8.10 De Klant is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat Budget Phone Company op de BPC Website Persoonlijke Informatie bekend kan maken aan eenieder die het wachtwoord van de Klant correct invoert.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Budget Phone Company (waaronder voor de toepassing van dit artikel 9 tevens worden begrepen de werknemers en vertegenwoordigers van Budget Phone Company) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe onder meer wordt gerekend: (i) niet-beschikbaarheid, vertraging in de levering of storingen van, alsmede gebreken in netwerken, informatie, producten en diensten van derden (inclusief Dienstenaanbieders), (ii) stakingen of arbeidsonrust, en (iii) door de wetgever, de overheid, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) of enig ander daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.

9.2 Onverminderd de toepasselijke uitsluitingen van aansprakelijkheid, is de Klant of, indien van toepassing, de Gebruiker verplicht zijn eventuele schade te beperken. Gebruikers van Diensten met carrierpreselectie kunnen daartoe gebruik maken van de telefoondiensten van KPN Telecom met behulp van de selectiecode '1655'.

9.3 De aansprakelijkheid van Budget Phone Company, op welke grond dan ook, is jegens de Klant of jegens anderen die via de Klant aanspraken maken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 en 9.5, beperkt tot, ter keuze van Budget Phone Company: (i) vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste maandfactuur die de Klant terzake de Diensten heeft voldaan, of (ii) het op kosten van Budget Phone Company opnieuw leveren van de Diensten of betaling door Budget Phone Company van de kosten om gelijkwaardige diensten te laten leveren.

9.4 Budget Phone Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, winst of omzet.

9.5 Met geen enkel onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt beoogd de aansprakelijkheid van Budget Phone Company voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van opzet of grove nalatigheid van Budget Phone Company uit te sluiten of te beperken.

10. Vrijwaring

De Klant vrijwaart Budget Phone Company voor, en zal Budget Phone Company alle schade en kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit, aanspraken van derden jegens Budget Phone Company, welke aanspraken voortkomen uit of verband houden met (i) het gebruik van de Diensten door Gebruikers via de aansluitingen van de Klant, welk gebruik in strijd is met de wet ofwel met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, of (ii) het door Gebruiker op enigerlei andere wijze toerekenbaar niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst.

11. Overdracht

11.1 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budget Phone Company de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

11.2 De Klant geeft hierbij bij voorbaat toestemming aan Budget Phone Company tot overdracht van de Overeenkomst aan een door Budget Phone Company aan te wijzen derde.

12. Duur en beëindiging

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

12.2 Onverminderd het recht van Budget Phone Company om de Overeenkomst overeenkomstig het elders bepaalde te beëindigen, kunnen Budget Phone Company en de Klant de Overeenkomst te allen tijde en met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.

12.3 Indien Budget Phone Company de Overeenkomst opzegt en een Klant of andere Gebruiker uit hoofde daarvan nog een vordering op Budget Phone Company heeft, kan Budget Phone Company naar eigen keuze de Gebruiker tot de overeengekomen Bellimiet van de Diensten gebruik laten maken, dan wel het verschuldigde (terug)betalen aan de Klant.

12.4 De beëindiging van de Overeenkomst laat onverlet de aansprakelijkheid van de Klant voor de onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden nog aan Budget Phone Company verschuldigde bedragen.

13. Geschillenregeling

13.1 Geschillen tussen een Klant, zijnde een consument, en Budget Phone Company over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Budget Phone Company te leveren of geleverde Diensten, kunnen zowel door de Klant (consument) als door Budget Phone Company worden voorgelegd aan de Geschillencommissie (adres: Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

13.2 a. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant (consument) zijn klacht eerst schriftelijk aan Budget Phone Company heeft voorgelegd.
b. Budget Phone Company zal hierop binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant (consument) binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.

13.3 Binnen dertig dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Budget Phone Company, dan wel binnen dertig dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten worden gereageerd, kan de Klant (consument) het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie.

13.4 Wanneer de Klant (consument) een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Budget Phone Company aan deze keuze gebonden. Indien Budget Phone Company dit wil doen, moet hij de Klant (consument) schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Budget Phone Company dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

13.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is te vinden op de website www.geschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

14.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en zullen worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht. Niettemin worden de bepalingen van regelend recht van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in hun geheel uitgesloten.

14.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13, zullen alle geschillen welke tussen Budget Phone Company en de Klant mochten ontstaan terzake deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de Diensten ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, onverminderd het recht van de Klant om binnen een maand nadat door Budget Phone Company een beroep op dit artikel is gedaan aan te geven dat hij voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats wenst te worden gedagvaard.

15. Gehele Overeenkomst en doorwerking naar Gebruikers

15.1 Deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Tarieven vormen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, de volledige overeenkomst tussen de Klant en Budget Phone Company met betrekking tot de levering van de Diensten en komen, voor zover dit op grond van het toepasselijk recht is toegestaan, in de plaats van alle andere verklaringen, toezeggingen of voorwaarden van Budget Phone Company terzake de levering van de Diensten.

15.2 Gebruikers kunnen overeenkomstig artikel 251 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek een beroep doen op en gehouden worden aan deze Algemene Voorwaarden indien zij gebruik maken van de Diensten, met dien verstande dat indien zij geen Klant zijn, zij geen rechten kunnen claimen die niet door deze Algemene Voorwaarden als overdraagbaar zijn gekwalificeerd.

16. Kennisgevingen en contact

16.1 Enige onder deze Algemene Voorwaarden vereiste of mogelijke kennisgeving dient, tenzij anders vermeld, schriftelijk en per post te geschieden.

16.2 Contactgegevens Budget Phone Company:
Postadres:
Budget Phone Company BV
Postbus 660 
3000 AR Rotterdam
The Netherlands

Tel.: 010 311 50 00 Fax: 071 581 56 11
Email: info@budgetphone.nl

B. BIJZONDERE BEPALINGEN

B.1 Het BPC Abonnement

B.1.1 Een Klant kan een abonnement met Budget Phone Company (hierna: het BPC Abonnement) afsluiten, waarmee de Klant gerechtigd is tot de volgende vier Diensten:
(i) BPC Carrier Selectie;
(ii) BPC Carrier Preselectie;
(iii) BPC Club Card;
(iv) toegang tot de persoonlijke pagina's van de BPC Website.

B.1.2 Na aanmelding door de Klant voor het BPC Abonnement en aanvaarding van de aanmelding door Budget Phone Company zal de Klant in beginsel binnen drie werkdagen toegang hebben tot de bij het BPC Abonnement behorende Diensten.

B.1.3 Alle rechten voortvloeiend uit het BPC Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

B.1.4 De Klant dient eventuele wachtwoorden of codes voor toegang tot of gebruik van de Diensten van het BPC Abonnement vertrouwelijk te houden en zal Budget Phone Company onmiddellijk in kennis stellen indien hij het wachtwoord of de toegangscode is kwijtgeraakt of indien het onbedoeld aan een derde bekend is geworden.

B.1.5 De BPC Carrier Selectie en Preselectie Dienst
(a) De Carrier Selectie en het Carrier Preselectie Diensten omvatten de mogelijkheid om vanaf de door de Klant aan Budget Phone Company doorgegeven vaste netwerkaansluitpunten in Nederland, alsmede, indien Budget Phone Company daartoe de faciliteit biedt, vanaf andere vaste aansluitpunten in Nederland, lokaal, interlokaal en internationaal te bellen tegen de tarieven van Budget Phone Company. Budget Phone Company behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Carrier Selectie en Carrier Preselectie Diensten vanaf of naar bepaalde, door Budget Phone Company bekendgemaakte, netwerkaansluitpunten uit te sluiten, welke van tijd tot tijd wijzigen en op de Budget Phone Company website zijn gepubliceerd.
(b) De Klant maakt gebruik van de Carrier Selectie Dienst door telkens voorafgaand aan het intoetsen van het gewenste netnummer en abonneenummer de BPC Carrier Selectiecode '1684' in te toetsen.
(c) De Klant kan toegang verkrijgen tot de Carrier Preselectie Dienst na instelling daarvan. Hiervoor dient eenmalig het nummer 0800 1273 te worden gebeld en de instructies van de computer op te worden gevolgd. Daarbij geldt de code '1684' als de selectiecode van Budget Phone Company. Nadat de Carrier Preselectie Dienst heeft ingesteld, wordt daarvan automatisch gebruik gemaakt bij iedere telefonische oproep vanaf hetzelfde netwerkaansluitpunt naar de netwerkaansluitpunten waarvoor de Carrier Preselectie Dienst is ingesteld. De Klant kan het instellen van de Carrier Preselectiecode binnen 24 uur ongedaan maken door te bellen naar 0800 1273 en vervolgens de instellingen te wijzigen.
(d) De exploitatie van het 0800 1273-nummer komt volledig voor rekening van KPN Telecom B.V. Budget Phone Company kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet of onvolledig functioneren van die dienst.
(e) Voor de BPC Carrier Selectie en Preselectie Diensten geldt per Klant een Bellimiet van € 100,00 per maand.

B.1.6. De BPC Club Card
(a) De Budget Phone Club Card biedt de Klant de mogelijkheid om met behulp van een kaartnummer en bijbehorende pincode vanaf door Budget Phone Company bepaalde vaste en mobiele netwerkaansluitpunten, niet zijnde Betaaltelecoms, lokaal, interlokaal en internationaal te bellen tegen de tarieven van Budget Phone Company. De BPC Club Card kan eveneens in een aantal buitenlandse landen worden gebruikt, zoals door Budget Phone Company aangegeven. Budget Phone Company behoudt zich het recht voor om het gebruik van het Abonnement vanaf of naar bepaalde, door Budget Phone Company bekendgemaakte, netwerkaansluitpunten uit te sluiten, welke van tijd tot tijd wijzigen en op de Budget Phone Company website zijn gepubliceerd.
(b) De Klant maakt vanuit Nederland gebruik van de BPC Club Card door achtereenvolgens het gratis inbelnummer 0800 1684, het kaartnummer en de pincode en aansluitend het gewenste telefoonnummer in te toetsen. In de desbetreffende landen waar Budget Phone Company de Klant de mogelijkheid biedt te bellen met behulp van de BPC Club Card dienen, afhankelijk van het desbetreffende land, andere inbelnummers te worden gekozen. Na het kiezen van het juiste inbelnummer dienen vervolgens eveneens het kaartnummer, de pincode en aansluitend het gewenste telefoonnummer gekozen te worden.
(c) De BPC Club Card heeft een Bellimiet van € 100,00 per Klant per maand. Na het bereiken van de Bellimiet kan de BPC Club Card op telefonisch danwel schriftelijk verzoek van de Klant door Budget Phone Company worden bijgesteld.

B.1.7. Toegang tot de persoonlijke pagina's van de BPC Website
(a) Deze Dienst biedt de Klant de mogelijkheid om met behulp van een door Budget Phone Company verstrekte gebruikersnaam (user-id) en wachtwoord via het internet toegang te krijgen tot de persoonlijke pagina's van de BPC Website. Deze pagina's, die slechts met het aan de Klant verstrekte wachtwoord ingezien kunnen worden, bevatten onder meer overzichten van Persoonlijke Informatie, alsmede gespecificeerde overzichten van de met behulp van het BPC Abonnement tot stand gebrachte telefoonverbindingen en de daaraan verbonden kosten.
(b) Voor deze Dienst worden geen kosten in rekening gebracht.

B.2. Budget Phone Card

B.2.1 De Budget Phone Card biedt de Gebruiker ervan de mogelijkheid om zonder abonnement, tot een bepaald op de Budget Phone Card vermeld bedrag, vanaf door Budget Phone Company van tijd tot tijd vastgestelde vaste en mobiele netwerkaansluitpunten, niet zijnde Betaalnummers, lokaal, interlokaal en internationaal te bellen volgens de Tarieven van Budget Phone Company. Informatie over de netwerkaansluitpunten waarvandaan en waarnaartoe kan worden getelefoneerd, wordt op de BPC Website gepubliceerd en kan worden opgevraag bij Budget Phone Company.

B.2.2 De rechten uit hoofde van de Budget Phone Card zijn met inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden overdraagbaar aan derden.

B.2.3 De Gebruiker maakt vanuit Nederland gebruik van de Budget Phone Card door achtereenvolgens het inbelnummer, het kaartnummer en de pincode en ten slotte het gewenste telefoonnummer in te toetsen. Het inbelnummer vanuit een telefooncel is 0800 8185. Vanaf vaste netwerkaansluitingen heeft de Klant de keuze tussen inbelnummers 0800 8185 of 020 8000 100 (voor de laagste tarieven). Vanaf mobiele netwerkaansluitingen dient de Klant het inbelnummer 020 8000 100 te kiezen.

B.2.4 Met behulp van de Budget Phone Card kan gedurende één kalenderjaar na het eerste gebruik gebeld worden. Na verloop van dit kalenderjaar vervalt de geldigheid van de Budget Phone Card en daarna alle vorderingen uit hoofde daarvan op Budget Phone Company.

B.2.5 Het is de Gebruiker, overeenkomstig artikel 5.5 van afdeling A, uitdrukkelijk niet toegestaan met behulp van (het kaartnummer en de pincode van) de Budget Phone Card verbinding te leggen met Betaalnummers. Indien deze bepaling niet wordt nageleefd, zal Budget Phone Company daarvoor een eenheidstarief van € 5 per minuut in rekening brengen. Aldus verschuldigde bedragen zullen in mindering worden gebracht op het Beltegoed van de Budget Phone Card en, zo dit onvoldoende mocht blijken, op de Gebruiker verhaald worden.